DROBNÉ ZPRÁVY

 • 26.10. - Ředitelské volno (na 1. st.) - vzdělávání pedagogů
 • 28.10. - Den vzniku samostatné ČSR - státní svátek
 • 29.10. - Podzimní prázdniny
 • 30.10. - Podzimní prázdniny
 • 2.11. - Památka všech zemřelých (dušičky)

Archiv

Kalendář

October 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Školní řád

Režim školy | Docházka do školy | Práva žáků | Práva rodičů | Povinnosti a chování žáků | Povinnosti rodičů | Zacházení se školním majetkem | Bezpečnostní zásady | Závěrečná ustanovení

Motto: Škola je zřízena pro žáky

Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., (o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní povinné docházky), § 30 – 37 zákona č. 94/1963 Sb., (o rodině), v platném znění, zákona č. 359/1999 Sb., (o sociálně právní ochraně dětí) v platném znění a sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., (Úmluva o právech dítěte).

Tento řád je závazný pro všechny žáky školy i zákonné zástupce – rodiče žáků během školního vyučování, či během dalších akcí, které jsou školou organizovány ve školním areálu i mimo něj. Ve svých článcích upravuje práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců – rodičů.

I. Režim školy

 1. Pro žáky, kteří mají vyučování od 7.00, je škola otevřena v 6.50. Ostatní žáci jsou vpuštěni do školy v 7.40. Žáci přicházejí do školy včas, aby byli 5 min. před zahájením své 1. vyučovací hodiny ve třídě připraveni na vyučování.
  Žáci přicházejí příslušnými bočními vchody k šatnám, v době vyučování (např. návrat od lékaře) přicházejí hlavním, případně jiným určeným vchodem.
 2. Vyučovací hodiny trvají 45 minut, zahajují a ukončují je pedagogičtí pracovníci. Jejich začátky jsou stanoveny na:
 3. 0. h 7.00
  1. h 8.00
  2. h 8.55
  3. h 10.00
  4. h 10.55
  5. h 11.50
  6. h 12.45
  7. h 13.40
  8. h 14.35
 4. Vyučuje se podle rozvrhu schváleného ŘŠ, případné změny jsou včas nahlášeny a zveřejněny na internetových stránkách školy.
 5. Sportovní aktivity lze provozovat pouze na vyznačených plochách a v určeném čase, žáci jsou povinni se řídit vyvěšenými pravidly.
 6. V době polední přestávky se žáci zdržují mimo školní budovu, v případě nepříznivého počasí (mráz, déšť) mohou zůstat v budově v prostorách šaten.
 7. Po skončení vyučování odcházejí žáci za dozoru učitele vyučujícího poslední vyučovací hodinu k šatně. Před odchodem ze třídy bude vždy zajištěn pořádek ve třídě. Žáci nesmí zůstávat bez dozoru v šatnách nebo ve třídě.
  Ze školy žáci odcházejí příslušnými bočními vchody u šaten.
 8. Třída – učebna je po dobu nepřítomnosti žáků uzamčena.
 9. Školní družina a školní klub je součástí školy a její režim je upraven Vnitřní směrnicí o školní družině a školním klubu.
 10. Při odpoledních činnostech (doučování, zájmové vzdělávání …) se žáci řídí pokyny příslušného vyučujícího.

II. Docházka do školy

 1. Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků a její plnění se řídí podle § 36 školského zákona.
 2. Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin a dodržovat režim školy.
 3. Za docházku dítěte zodpovídají zákonní zástupci – rodiče.
 4. Uvolňování žáků se řídí následujícími zásadami:
  1. Nepřítomnost ve škole může být omluvena jen pro nemoc, nebo z vážných rodinných důvodů zákonnými zástupci – rodiči žáka. Omluvenka musí být vždy písemně v žákovské knížce.
  2. Očekávanou nepřítomnost ohlásí třídnímu učiteli předem, uvolnění žáka z vyučování na jeden den může povolit třídní učitel, na dobu delší pak ředitel školy.
  3. Nemůže – li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předpokládat (nemoc, mimořádné události v rodině, apod.), je zákonný zástupce žáka povinen nejpozději do 3 pracovních dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Po návratu žáka do školy omluví absenci bezodkladně písemně do žákovské knížky. Pokud tak neučiní, nebude absence omluvena.
  4. Škola může v individuálně stanovených případech požadovat lékařské nebo úřední potvrzení důvodu absence žáka.
  5. Pokud je docházka do školy nadále neuspokojivá, postupuje ŘŠ nebo TU podle zákona č. 359/1999 Sb. (O sociálně právní ochraně dětí).
 5. K lékaři v době vyučování mohou žáci odejít pouze v doprovodu zákonných zástupců – rodičů, ve zvláště odůvodněných případech i samostatně na písemnou žádost zákonných zástupců – rodičů. V akutních případech zajistí doprovod škola.

III. Práva žáků

Každý žák má právo:

 1. na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu
 2. na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj
 3. na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku
 4. na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití, může ho sdělit třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, výchovné poradkyni, zástupci ředitele nebo řediteli školy
 5. na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy, před diskriminací (z hlediska rasy, jazyka, barvy pleti, náboženství atd.)
 6. na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích, nebo má nějaké problémy
 7. vyžádat si pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své znalosti
 8. na zvláštní péči v odůvodněných případech (v případě jakéhokoli druhu onemocnění, zdravotního postižení, v případě mimořádných schopností a talentu)
 9. na život a práci ve zdravém životním prostředí
 10. na ochranu před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami
 11. podílet se na práci Žákovské samosprávy, pracovat v ní a být do ní volen, a jejím prostřednictvím vznášet dotazy, připomínky, popřípadě přicházet s vlastními náměty
 12. na odpočinek a volný čas

IV. Práva zákonných zástupců – rodičů

 1. Zákonný zástupce – rodič žáka je partnerem školy, jeho role je nezastupitelná a má právo být informovován o všech skutečnostech, které se dotýkají, případně se mohou dotýkat jeho dítěte.
 2. Má právo být pravidelně informován o prospěchu svého dítěte, o jeho chování a přístupu k plnění povinností.
 3. Zákonný zástupce – rodič dítěte má právo se domáhat svých práv, případně práv svého dítěte, pokud se domnívá, že jsou nějakým způsobem narušena. Ředitel školy a učitelé jsou povinni odpovídat na připomínky či žádosti o informace ze strany zákonných zástupců žáka přiměřeným a vhodným způsobem a v co nejkratším čase.

V. Povinnosti a chování žáků

 1. Žák je povinen:
  1. chovat se zdvořile ke všem zaměstnancům školy (respektovat je, zdravit je) a dbát jejich pokynů
  2. být vhodně a čistě oblečen a po škole se pohybovat v přezůvkách
  3. dbát o čistotu a pořádek ve škole i jejím okolí
  4. šetrně zacházet se svými věcmi i věcmi ostatních žáků
  5. chovat se ohleduplně ke školní dokumentaci – součástí třídní dokumentace je také žákovská knížka
  6. být řádně připraven na vyučování, nosit s sebou učebnice a školní potřeby podle rozvrhu a pokynů učitelů, není-li tomu tak, omluví se učiteli na začátku hodiny
  7. dodržovat pracovní řády jednotlivých učeben
 2. Žákům není dovoleno:
  1. používat mobilní telefon nebo i jiná zvuková a záznamová zařízení v době vyučování nebo jiné organizované činnosti, ve zvlášť výjimečných případech je nutný souhlas vyučujícího
  2. vyrušovat při vyučování a zabývat se činnostmi, které nejsou předmětem vyučování
  3. chovat se hrubě k ostatním, používat vulgární výrazy
  4. napovídat při zkoušení, opisovat při písemných pracích a používat nedovolené pomůcky
  5. nosit do školy cenné předměty a větší částky peněz, škola nemá žádnou odpovědnost v případě jejich poškození či ztráty (v nutném případě si je lze uložit v kanceláři školy)
 3. Zvláště zakázáno je:
  1. opouštět během vyučování a přestávek areál školy
  2. kouřit a požívat alkohol
  3. požívat, distribuovat nebo přechovávat drogy a jiné škodlivé látky
  4. používat nebo jen přinášet předměty nebezpečné životu a zdraví (např. zbraně včetně nožů, řetězů, bojových pomůcek a prostředků, prostředků zábavné pyrotechniky)
  5. donášet nebo přechovávat věci, které ohrožují mravnost
  6. používat praktik násilí, ponižování spolužáků (šikanování), rasové nesnášenlivosti, nepřiměřené obrany včetně náznaků kopů, chvatů a úderů
  7. praktikovat v prostorách školy otevřené projevy sexuálního chování

Každé porušení výše uvedených zákazů bude hodnoceno jako hrubé a závažné porušení Řádu školy.

VI. Povinnosti zákonných zástupců – rodičů

 1. Zákonní zástupci – rodiče dbají na přípravu a řádnou docházku žáka do školy a omlouvají včas jeho nepřítomnost (viz část II. Docházka do školy tohoto Řádu školy).
 2. Na vyzvání ředitele školy jsou povinni zákonní zástupci – rodiče se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
 3. Zákonní zástupci – rodiče jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti svého dítěte nebo jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 4. Zákonní zástupci – rodiče jsou povinni oznamovat škole veškeré údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání a změny těchto údajů.
 5. Zákonní zástupci – rodiče jsou povinni v průběhu školního roku sledovat aktuální změny v rozvrzích tříd na webových stránkách školy.

VII. Hodnocení žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků uvedená v příloze řádu jsou součástí tohoto školního řádu (§ 30 odst. 2 školského zákona).

VIII. Zacházení se školním majetkem

 1. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy a třídy, a dále ty, které mu byly svěřeny do osobního užívání (např. obalovat učebnice).
 2. Svévolné poškození majetku, učebních pomůcek, učebnic apod. žák (zákonní zástupci – rodiče žáka) uhradí.
 3. Veškeré poškození majetku je žák povinen ohlásit učiteli, který koná dozor, třídnímu učiteli nebo jinému pracovníkovi školy.
 4. Žákům je zakázáno manipulovat s didaktickou technikou. Otvírat okna a manipulovat se žaluziemi mohou pouze se souhlasem učitele.

IX. Bezpečnostní zásady

 1. Žáci jsou povinni dodržovat platné předpisy o BOZP, PO a CO a svým chováním předcházet případným úrazům. Poučení a proškolení o BOZP, PO a CO provádí škola vždy na počátku školního roku a při zvláštních příležitostech.
 2. Při vzniku úrazu je žák (s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu) povinen to neprodleně ohlásit vyučujícímu; svému třídnímu učiteli nebo dozorujícímu učiteli, případně jinému zaměstnanci školy.
 3. Lékárničky první pomoci jsou v kabinetech učitelů, kabinetech Tv, ve vrátnici školy a na sekretariátu školy.

X. Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Školní řád platný od 1. 9. 2008.

XI. Závěrečná ustanovení

Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 22. 6. 2009, platí od 1. 9. 2009 a je součástí základní dokumentace školy. Projednala a schválila Školská rada dne 16. 6. 2009.

Mgr. Libor Šmejda v. r., ředitel školy